Tisztelt Ügyfelünk!

Számunkra különösen fontos az Ön személyes adatainak védelme, ennek megfelelően folyamatosan gondoskodunk azok biztonságáról.

Adatkezelésünk a 2018. május 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendeletnek (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet – a „GDPR”) is megfelel.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az új szabályoknak megfelelően megváltozott Adatvédelmi tájékoztatónkat, mivel fontos információkat tartalmaz az Ön adatainak kezeléséről.

Adatai kezelésével kapcsolatos bármilyen további kérdésével vagy kérésével forduljon hozzánk bizalommal a panasz (kukac) balance2000.hu e-mail címen, ahol készséggel válaszolunk kérdéseire, kéréseire.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelési folyamataink kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottunk az általunk kezelt, valamint feldolgozott természetes személyek személyes adatainak védelmére és ezen  adatok védelmét és szabad áramlását szolgáló szabályzási környezetre, melynek alapját a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosítja. A tájékoztató a Balance2000 Kft. netclickkft.hu címen elérhető portáljával, illetve a Balance2000 Kft. érdekkörébe tartozó kapcsolódó aloldalakkal, honlapokkal (a továbbiakban együttesen: honlap) összefüggésben folytatott személyes adatkezelésre vonatkozik.

A portálokkal összefüggésben folytatott valamennyi adatkezelés tekintetében a  Balance2000 Kft. az adatkezelő. A Balance2000 Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett; jelen tájékoztató ennek jegyében foglalja össze az adatgyűjtés és –feldolgozás módjára, az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok gyakorlására vonatkozó  információkat. A tájékoztató időről időre felülvizsgálatra kerül, a Balance2000 Kft. a módosítás tényét a módosított rendelkezések megjelölésével a netclickkft.hu portálon közzéteszi.

ADATKEZELŐ

adatkezelő megnevezése: Balance2000 Kft.
adatkezelő nyilvántartási (cégjegyzék) száma: 13-09-101067
adatkezelő székhelye és postacíme: 2230 Gyömrő Szent István út 21.Fsz.:29.
adatkezelő képviseletére jogosult személy: Kovácsik Gábor ügyvezető
adatkezelő elektronikus postacíme: panasz (kukac) balance2000.hu
adatkezelő telefonszáma: +36 1 445 18 09

AZ ADATKEZELÉS ELVI HÁTTERE

A Balance2000 Kft. valamennyi személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel. Az adatok kezelése célhoz kötött, a Balance2000 Kft. az adatkezelést kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített jogcímek valamelyikének fennállása esetén, a jogcím érvényességének időtartamáig folytatja.

A Balance2000 Kft. az adatokat nem használja fel profilalkotásra, azokat harmadik félnek –mely alól kivételt képez a hatósági, vagy bírósági megkeresés, illetve az esetleges jogérvényesítés esete – továbbá sem bel-, sem külföldre nem továbbítja, az adatkezelés során kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

ADATBIZTONSÁG

A Balance2000 Kft. az adatokat megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a jogszabályban előírt módon és adattartalommal – tájékoztatást ad.

A honlap, a Balance2000 Kft. azokat kiszolgáló informatikai rendszere, hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Balance2000 Kft. a biztonságról, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés megelőzéséről megfelelő és kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel, szerver- és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra felhatalmazott munkavállalók és az adatkezelés során alkalmazott és a tájékoztatóban feltűntetett Adatfeldolgozók férhessenek hozzá. Mindent megtesz annak érdekében, hogy illetéktelenek ne hozhassanak nyilvánosságra, ne továbbíthassanak, ne módosíthassanak vagy törölhessenek semmilyen adatot mellyel az adatkezelés érintettjeinek érdekeit bármilyen mértékben is károsítja.

A Balance2000 Kft. érintett adataihoz hozzáférő valamennyi munkatársa és szerződéses partnere kötelezettséget vállalt a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megóvására.

AZ ADATKEZELÉS TERJEDELME, A KEZELT ADATOK KÖRE

A portálokon megosztott információk megtekintése nem igényli személyes adatok megadását, erre kizárólag a Balance2000 Kft.-vel történő kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetében van szükség.

A kapcsolatfelvétel kezdeményezése keretében – amennyiben az adatkezeléshez előzetes hozzájárulását adja – az alábbi adatok megadására van szükség:

az érintett neve;

elektronikus postafiók címe;

opcionálisan telefonszáma; illetve

az általa képviselt szervezet megnevezése, beosztása.

Az érintett szabadon dönthet a fenti adatok megadásáról, azonban az adatkezelési hozzájárulás, illetve az adatok legalább részleges megadásának elmaradása esetén a szolgáltatások egy része nem érhető el, illetve a regisztráció, kapcsolatfelvétel  meghiúsulhat.

A fentieken túl, a Balance2000 Kft. a látogatók monitorozásának keretében információkat gyűjt a honlap eléréséhez használt IP címekről (az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, amely biztosítja a számítógépek internetes kommunikációját), operációs rendszerekről, böngészőkről, a megtekintés időpontjáról és időtartamáról. A gyűjtött információk abban az esetben minősülnek személyes adatnak, ha lehetővé teszik a természetes személy érintett közvetett vagy közvetlen módon történő azonosítását.

A Balance2000 Kft. különleges személyes adatokat nem kezel.

COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL

A honlap a felhasználói élmény javítása érdekében ún. cookie-kat, a felhasználók böngészőjében települő és – meghatározott érvényességi időre – tárolt információs azonosítókat alkalmaznak. A cookie-k alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók honlap használati szokásainak nyomon követését, a visszatérő felhasználók felismerését, az adott honlapra vonatkozó böngészési előzmények összekapcsolását. A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználók azonosítására, kizárólag a felhasználó böngészőjének felismerését teszik lehetővé. A cookie-kat kizárólag a honlapok és csak akkor használják, amikor a felhasználó letölti, megtekinti. A Balance2000 Kft. a cookie-kat nem használja azon felhasználók azonosítására, akik csupán a honlapok látogatói. A felhasználók böngészőjükben beállíthatják a cookie-k alkalmazására irányadó szabályokat, illetve le is tilthatják a cookie-k használatát.

A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Internet Explorer:

https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A honlappal összefüggésben folytatott adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán,

illetve a Balance2000 Kft. jogos érdekén alapul. Az adatkezelés jogalapját így

a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása; valamint

a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, a Balance2000 Kft. jogos érdekeinek érvényesítése

képezi.

A kezelt adatok köre:

Név: Kapcsolatfelvétel

Cégnév: Kapcsolatfelvétel, azonosítás

E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés

Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

a Balance2000 Kft. potenciális partnereivel, ügyfeleivel történő kapcsolatfelvétel, a

kapcsolat fenntartása, az észrevételek, megkeresések kezelése;

információmegosztás; továbbá

a portálok jogszerű és biztonságos működése, integritás-védelme;

a megosztott, szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékekhez, védjegyekhez fűződő

jogok érvényesítésének biztosítása.

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatás személyre szabott nyújtása (hírlevél), érdeklődések fogadása.

A Balance2000 Kft. az információ-megosztás keretében a társaság termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó, marketing célú információkat is megoszthat partnereivel. Amennyiben érintett nem kíván hozzájutni a marketing célú információkhoz, a jelen nyilatkozatban megjelölt elérhetőségeken keresztül lehetősége van a marketing célú információ-megosztás letiltására.

Az érdeklődéssel/kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelési információk:


Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása (hírlevél).


A kapcsolatfelvétel során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevelek küldéséről bármikor ingyenesen le lehet iratkozni. Ezt megteheti az Adatkezelő részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben az Érintett minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleket, ajánlatokat nem küld az Érintettnek. Az adatok kezelésekor az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletében foglaltak szerint köteles eljárni.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.

Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az Érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

E-mailben, vagy az oldalon található egyéb kommunikációs felületeken történő kapcsolatfelvétel esetén hozzájárul az üzenetedben foglalt adatai kezeléséhez mindaddig míg ezt a hozzájárulását vissza nem vonja, módosítja, vagy az adatkezelés céljának elévülése okán törlésre nem kerül.

Így a Balance2000 Kft. az adatokat

az érintett hozzájárulás visszavonásáig;

a vonatkozó célok esetében az azokkal összefüggő jogos érdek fennállásáig; vagy

a kapcsolattartói adatokban bekövetkezett változásról történő értesítésig kezeli.

ADATFELDOLGOZÓK

A Balance2000 Kft. a honlappal összefüggésben folytatott adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat és szolgáltatásokat veszi igénybe:

A Balance2000 Kft. a portálok működésének elemzésére a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; www.google.com/contact) Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-k alkalmazására épül, a cookie-k által generált, felhasználásra vonatkozó információkat a Goolge saját szervereire továbbítja, ott tárolja és dolgozza fel. A portálokon aktív az IP-cím névtelenítése szolgáltatás, így az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt a felhasználók IP-címét azonosításra alkalmatlanná teszi.

Felhasználó a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google Analytics begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által a portálok felhasználásával összefüggésben generált adatokat. Az igénybe vett adatfeldolgozók adatkezelési irányelvei az adatfeldolgozók fent megjelölt elérhetőségein érhetőek el.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettnek a GDPR III. fejezetével összhangban joga van ahhoz, hogy

tájékoztatást kapjon az adatkezelés körülményeiről, jellemzőiről (az adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről; az adatkezelés jogalapjáról és céljáról; az adatkezelés időtartamáról; jogairól, kiemelten a hozzájárulás visszavonásának jogáról; a panasztétel lehetőségéről);

az adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől;

kérhesse a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását;

élhessen az adathordozhatóság lehetőségével;

kérhesse a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését (elfeledtetését), kezelésének korlátozását; továbbá

tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

A hozzáférési és adathordozhatósági jog indokolatlan többszöri, vagy ismételt gyakorlása esetén adatkezelő adminisztrációs díjat számíthat fel. A hozzáférési és adathordozhatósági jog gyakorlásának előfeltétele lehet az adatok tárolására alkalmas, megfelelő biztonságú adathordozó érintett általi rendelkezésre bocsátása. Adatkezelő a hozzáférést és az adathordozhatóságot az adatkezelés során alkalmazott formátumban és technológiai paraméterekkel biztosítja.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Érintett az adatkezeléssel összefüggésben felmerülő jogsértés esetén a Balance2000 Kft. székhelye, vagy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. Jogai érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése érdekében megkeresheti továbbá az illetékes hatóságot.

Az érintettek jogaik megóvása érdekében panasszal a következő hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Érintett jogainak érvényesítését adatkezelő jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Balance2000 Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató módosítására. A módosítás a továbbiakban is kizárólag a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével történhet, és ennek megtörténte esetén erről tájékoztatja az adatkezelés érintettjeit weboldalán. A Balance2000 Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató módosítására. A módosítás a továbbiakban is kizárólag a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével történhet, és ennek megtörténte esetén erről tájékoztatja az adatkezelés érintettjeit weboldalán.